DAROWIZNA

Odlicz kwotę darowizny aż do 6% swoich dochodów
Osoby prawne (spółki prawa handlowego indywidualne działalności i inne) darowizny aż do 10% kwoty swojego dochodu.
Wpłacając darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania aż do 6% swojego dochodu.

Stowarzyszenie Bestios prowadzi działalność pożytku publicznego (zgodnie z definicją zawartą w ustawie o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie), tak więc osoby fizyczne dokonując wpłat darowizny na rzecz naszego stowarzyszenia przy pomocy przelewu bankowego, mogą od swojego dochodu (przed obliczeniem podatku) odliczyć aż do 6% tegoż dochodu.

Uwaga: osoby prawne (m.in. spółki prawa handlowego, fundacje) mogą odliczyć wpłacone przelewem darowizny aż do 10% kwoty swojego dochodu. Osobno więc darowiznę może wpłacić np. spółka z o.o. i później osobno jej udziałowiec.
WPŁAĆ DAROWIZNĘ ZMNIEJSZ SWÓJ PODATEK
NASZA DZIAŁALNOŚĆ OPP
Wspieranie i upowszechnianie Kultury Fizycznej, wychowania fizycznego, sportu oraz wszechstronny rozwój w tym zakresie.
Wspieranie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
Profilaktyka zdrowia oraz promocja zdrowego trybu życia.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w tym resocjalizacji.
Wspieranie działań prowadzących do porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz obronności państwa w tym upowszechniania tradycji narodowych.
Wspieranie osób niepełnosprawnych.
Przeciwdziałanie ksenofobii i krzewienie tolerancji w tym równouprawnienia kobiet
i mężczyzn oraz upowszechnianie i rozwój demokracji.
Pomoc społeczna osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Wspomaganie rozwoju wynalazczości i innowacji w tym rozwój przedsiębiorczości.
Promocja RP za granicą w tym pomoc Polonii i Polakom za granicą.
Wspieranie i upowszechnianie ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
Wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury i sztuki.
darowizna DAROWIZNA Logo STOWARZYSZENIE BESTIOS 512

Przykłady odliczeń

Poniżej przedstawiamy przykłady odliczeń od podatku z jednoczesną możliwością wpłaty.

Jeżeli darczyńca osiągnął dochód roczny w wysokości 35 tys. zł i przelewem (to ważne) wpłacił na rzecz Stowarzyszenia BESTIOS kwotę np. 5000 zł, to od swego dochodu odliczyć będzie mógł tylko 2100 zł (czyli 6% z kwoty 35000 zł); przy stawce podatku dochodowego 18% zaoszczędzi więc 378 zł.

WPŁAĆ TERAZ

Gdy darczyńca osiągnął dochód roczny w wysokości 12000 zł  i przelewem wpłacił darowiznę w kwocie 300 zł , to ponieważ kwota darowizny jest niższa niż kwota 6% dochodu (720 zł), więc będzie mógł w całości odliczyć od dochodu kwotę 300 zł co pozwoli mu zaoszczędzić 54 zł.

WPŁAĆ TERAZ

Jeżeli darczyńca osiągnął dochód roczny w wysokości 60 tys. zł i przelewem wpłacił darowiznę w kwocie 3600 zł, to ponieważ kwota darowizny jest dokładnie równa 6% wysokości dochodu (0,06 * 60000 zł = 3600 zł), więc będzie mógł w całości odliczyć od dochodu całą darowiznę 3600 zł co pozwoli mu zaoszczędzić 648 zł.

WPŁAĆ TERAZ

Jeżeli darczyńca osiągnął dochód powyżej drugiego progu podatkowego np. 100 tys. zł, to przekazując przelewem darowiznę w kwocie 6000 zł będzie można odliczyć ją w całości od dochodu, gdyż stanowi dokładnie 6% dochodu, a dodatkowo osiągnięta oszczędność będzie wyższa, gdyż przy tak dużych dochodach stosuje się stawkę podatkową 32% i oszczędność ta wyniesie więc aż 1920 zł.

WPŁAĆ TERAZ

Spółka prawa handlowego osiągnęła dochód roczny w wysokości 320 tys. zł i zdecydowała się wpłacić 25 tys. zł darowizny na rzecz Stowarzyszenia Bestios. Spółka ta będzie mogła odliczyć całą kwotę darowizny, gdyż ta jest mniejsza od kwoty 10% dochodu (32 tys. zł); ponieważ podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19%, więc spółka zapłaci podatek dochodowy niższy o 4750 zł. Gdyby spółka wpłaciła przelewem darowiznę w kwocie 32 tys. zł, zaoszczędziłaby 6080 zł na podatku dochodowym. Jeśli właściciele spółki podzielą się jej zyskiem wypłacając sobie dywidendę, to jeśli jeden z udziałowców wpłaci prywatnie przelewem darowiznę w kwocie 4500 zł a jego sumaryczny dochód roczny wyniósł 75 tys. zł, to będzie mógł odliczyć całą kwotę darowizny od swego dochodu i zaoszczędzi w ten sposób dodatkowo 810 zł.

WPŁAĆ TERAZ  OSOBA PRAWNA
WPŁAĆ TERAZ  OSOBA PRAWNA
WPŁAĆ TERAZ OSOBA FIZYCZNA

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową spółkę z o.o. chciałby wpłacić na rzecz Stowarzyszenia Bestios datek w wysokości 11 tys. zł. Jego spółka odnotowała dochód roczny w wysokości 80 tys. zł, więc z puli środków spółki przedsiębiorca dokonuje wpłaty przelewem kwoty 8000 zł (10% dochodu) jako darowiznę. Tak więc po odliczeniu tej darowizny, dochód spółki wyniesie 72000 zł. Dywidenda dla udziałowca po opłaceniu podatku dochodowego od osób prawnych (19%), wyniesie 58320 zł. Pozostałą część darowizny tj. 3000 zł przedsiębiorca może wpłacić przelewem jako darowiznę prywatną. Odliczy od swego dochodu pełne 3000 zł (gdyż 6% od kwoty 58320 zł wynosi 3499,20 zł). W sumie więc przekazując darowiznę 11 tys. zł zaoszczędzi na podatku: 2060 zł (1520 zł + 540 zł).

WPŁAĆ TERAZ OSOBA PRAWNA
WPŁAĆ TERAZ OSOBA FIZYCZNA
Oczywiście darowizny można wpłacać zarówno wyższe (powyżej limitu odliczenia) jak i niższe. W przypadku wyższych darowizn, odliczyć będzie można max. 6% dochodu osobistego (lub 10% dochodu osoby prawnej), a w przypadku niższych darowizn całą realnie wpłaconą przelewem kwotę.
Darowizn można dokonać dla kilku organizacji pożytku publicznego, a odliczyć od dochodu łącznie (sumarycznie do kwoty limitu [6% lub 10% dochodu]).
Prosimy pobrać poniższy dokument, który jest wymagany, by zgodnie z prawem odliczyć darowiznę od dochodu:
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
ZACHĘCAMY DO WPŁATY DOWOLNEJ KWOTY
DANE DO PRZELEWU

Ważne jest to by wpłaty darowizny dokonać przelewem, a w tytule przelewu wskazać, że jest to darowizna na cele związane z działalnością pożytku publicznego.

tytułem: Darowizna na rzecz działalności pożytku publicznego: 

[tu należy wpisać jeden z 12 w/w rodzajów działalności]

STOWARZYSZENIE BESTIOS
ul.J.K. Branickiego 7/317,
15-085 Białystok

84 2530 0008 2012 1255 6304 0001