DAROWIZNA

Odlicz kwotę darowizny aż do 6% swoich dochodów
Osoby prawne (spółki prawa handlowego indywidualne działalności i inne) darowizny aż do 10% kwoty swojego dochodu.
Wpłacając darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania aż do 6% swojego dochodu.

Stowarzyszenie Bestios prowadzi działalność pożytku publicznego (zgodnie z definicją zawartą w ustawie o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie), tak więc osoby fizyczne dokonując wpłat darowizny na rzecz naszego stowarzyszenia przy pomocy przelewu bankowego, mogą od swojego dochodu (przed obliczeniem podatku) odliczyć aż do 6% tegoż dochodu.

Uwaga: osoby prawne (m.in. spółki prawa handlowego, fundacje) mogą odliczyć wpłacone przelewem darowizny aż do 10% kwoty swojego dochodu. Osobno więc darowiznę może wpłacić np. spółka z o.o. i później osobno jej udziałowiec.
WPŁAĆ DAROWIZNĘ ZMNIEJSZ SWÓJ PODATEK
NASZA DZIAŁALNOŚĆ OPP
Wspieranie i upowszechnianie Kultury Fizycznej, wychowania fizycznego, sportu oraz wszechstronny rozwój w tym zakresie.
Wspieranie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
Profilaktyka zdrowia oraz promocja zdrowego trybu życia.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w tym resocjalizacji.
Wspieranie działań prowadzących do porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz obronności państwa w tym upowszechniania tradycji narodowych.
Wspieranie osób niepełnosprawnych.
Przeciwdziałanie ksenofobii i krzewienie tolerancji w tym równouprawnienia kobiet
i mężczyzn oraz upowszechnianie i rozwój demokracji.
Pomoc społeczna osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Wspomaganie rozwoju wynalazczości i innowacji w tym rozwój przedsiębiorczości.
Promocja RP za granicą w tym pomoc Polonii i Polakom za granicą.
Wspieranie i upowszechnianie ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
Wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury i sztuki.
darowizna DAROWIZNA Logo STOWARZYSZENIE BESTIOS 512

Przykłady odliczeń

Poniżej przedstawiamy przykłady odliczeń od podatku z jednoczesną możliwością wpłaty.

Jeżeli darczyńca osiągnął dochód roczny w wysokości 35 tys. zł i przelewem (to ważne) wpłacił na rzecz Stowarzyszenia BESTIOS kwotę np. 5000 zł, to od swego dochodu odliczyć będzie mógł tylko 2100 zł (czyli 6% z kwoty 35000 zł); przy stawce podatku dochodowego 18% zaoszczędzi więc 378 zł.

Gdy darczyńca osiągnął dochód roczny w wysokości 12000 zł  i przelewem wpłacił darowiznę w kwocie 300 zł , to ponieważ kwota darowizny jest niższa niż kwota 6% dochodu (720 zł), więc będzie mógł w całości odliczyć od dochodu kwotę 300 zł co pozwoli mu zaoszczędzić 54 zł.

Jeżeli darczyńca osiągnął dochód roczny w wysokości 60 tys. zł i przelewem wpłacił darowiznę w kwocie 3600 zł, to ponieważ kwota darowizny jest dokładnie równa 6% wysokości dochodu (0,06 * 60000 zł = 3600 zł), więc będzie mógł w całości odliczyć od dochodu całą darowiznę 3600 zł co pozwoli mu zaoszczędzić 648 zł.

Jeżeli darczyńca osiągnął dochód powyżej drugiego progu podatkowego np. 100 tys. zł, to przekazując przelewem darowiznę w kwocie 6000 zł będzie można odliczyć ją w całości od dochodu, gdyż stanowi dokładnie 6% dochodu, a dodatkowo osiągnięta oszczędność będzie wyższa, gdyż przy tak dużych dochodach stosuje się stawkę podatkową 32% i oszczędność ta wyniesie więc aż 1920 zł.

Spółka prawa handlowego osiągnęła dochód roczny w wysokości 320 tys. zł i zdecydowała się wpłacić 25 tys. zł darowizny na rzecz Stowarzyszenia Bestios. Spółka ta będzie mogła odliczyć całą kwotę darowizny, gdyż ta jest mniejsza od kwoty 10% dochodu (32 tys. zł); ponieważ podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19%, więc spółka zapłaci podatek dochodowy niższy o 4750 zł. Gdyby spółka wpłaciła przelewem darowiznę w kwocie 32 tys. zł, zaoszczędziłaby 6080 zł na podatku dochodowym. Jeśli właściciele spółki podzielą się jej zyskiem wypłacając sobie dywidendę, to jeśli jeden z udziałowców wpłaci prywatnie przelewem darowiznę w kwocie 4500 zł a jego sumaryczny dochód roczny wyniósł 75 tys. zł, to będzie mógł odliczyć całą kwotę darowizny od swego dochodu i zaoszczędzi w ten sposób dodatkowo 810 zł.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową spółkę z o.o. chciałby wpłacić na rzecz Stowarzyszenia Bestios datek w wysokości 11 tys. zł. Jego spółka odnotowała dochód roczny w wysokości 80 tys. zł, więc z puli środków spółki przedsiębiorca dokonuje wpłaty przelewem kwoty 8000 zł (10% dochodu) jako darowiznę. Tak więc po odliczeniu tej darowizny, dochód spółki wyniesie 72000 zł. Dywidenda dla udziałowca po opłaceniu podatku dochodowego od osób prawnych (19%), wyniesie 58320 zł. Pozostałą część darowizny tj. 3000 zł przedsiębiorca może wpłacić przelewem jako darowiznę prywatną. Odliczy od swego dochodu pełne 3000 zł (gdyż 6% od kwoty 58320 zł wynosi 3499,20 zł). W sumie więc przekazując darowiznę 11 tys. zł zaoszczędzi na podatku: 2060 zł (1520 zł + 540 zł).

Oczywiście darowizny można wpłacać zarówno wyższe (powyżej limitu odliczenia) jak i niższe. W przypadku wyższych darowizn, odliczyć będzie można max. 6% dochodu osobistego (lub 10% dochodu osoby prawnej), a w przypadku niższych darowizn całą realnie wpłaconą przelewem kwotę.
Darowizn można dokonać dla kilku organizacji pożytku publicznego, a odliczyć od dochodu łącznie (sumarycznie do kwoty limitu [6% lub 10% dochodu]).
Prosimy pobrać poniższy dokument, który jest wymagany, by zgodnie z prawem odliczyć darowiznę od dochodu:
ZACHĘCAMY DO WPŁATY DOWOLNEJ KWOTY
DANE DO PRZELEWU

Ważne jest to by wpłaty darowizny dokonać przelewem, a w tytule przelewu wskazać, że jest to darowizna na cele związane z działalnością pożytku publicznego.

tytułem: Darowizna na rzecz działalności pożytku publicznego: 

[tu należy wpisać jeden z 12 w/w rodzajów działalności]

STOWARZYSZENIE BESTIOS
ul.J.K. Branickiego 7/317,
15-085 Białystok

84 2530 0008 2012 1255 6304 0001