Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze 2018

Spotkanie odbędzie się dnia 09-02-2018 o godzinie 18.30 w SP nr 50 ul. Pułaskiego 96.

Przypominamy że jest spotkanie obowiązkowe dla wszystkich członków stowarzyszenia.

Wyciąg ze statutu.

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. członków zawodników;
 2. członków zwyczajnych;
 3. członków wspierających
 1. Członkami zawodnikami BESTIOS są osoby, które złożą pisemną deklarację oraz uiszczać będą składkę członkowską obowiązującą w danym roku kalendarzowym. Osoby małoletnie muszą posiadać zgodę ich przedstawicieli ustawowych.
 2. Członkami zwyczajnymi BESTIOS mogą być osoby pełnoletnie, które złożą pisemną lub elektroniczną deklarację i zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu.
 3. Członkami wspierającymi BESTIOS mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd oraz zadeklarują pomoc materialną lub finansową dla klubu.
 1. Członkowie zawodnicy BESTIOS mają prawo uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych w ramach zadań statutowych Klubu, które są do nich adresowane.
 2. Członkowie zwyczajni BESTIOS mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym z zastrzeżeniem §21 pkt4.
 3. Członkowie wspierający mają prawo do uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli w Walnych Zebraniach BESTIOS z głosem doradczym.
 4. Wszyscy członkowie mają prawo do:
  1. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz BESTIOS;
  2. uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez BESTIOS;
  3. korzystania z wszelkich urządzeń BESTIOS na zasadach określanych przez Zarząd BESTIOS;
  4. korzystania z innych uprawnień na zasadach określanych przez Zarząd.

Wszyscy członkowie BESTIOS obowiązani są:

 1. troszczyć się o dobro i rozwój BESTIOS;
 2. dbać o sprzęt i urządzenia BESTIOS;
 3. brać czynny udział w działalności Klubu;
 4. przestrzegać postanowień statutu i uchwał oraz regulaminów władz Klubu;
 5. do obowiązków członków zawodników należy regularne opłacanie składek członkowskich i godne reprezentowanie barw Klubu;

członkowie wspierający są zobowiązani spełniać zadeklarowane świadczenia na rzecz Klubu.

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
 2. skreślenia z listy członków w przypadkach określonych w punkcie 4 tego paragrafu
 3. rozwiązania Klubu.
 4. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków Klubu może nastąpić, jeżeli członek:
  1. nie spełnia wymagań statutowych,
  2. w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
  3. działa na szkodę Klubu,
  4. członek zawodnik nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu lub zalega
   z płatnością składek przez trzy miesiące i mimo wezwania świadczenia tego
   nie spełnia.

PROPONOWANY PLAN WALNEGO ZGROMADZENIA

Porządek Walnego Zebrania Stowarzyszenia Bestios:

 1. Zdecydowanie o jawnym lub nie jawnym głosowaniu,
 2. głosowanie za porządkiem obrad,
 3. wybranie przewodniczącego i protokolanta,
 4. wybranie komisji skrutacyjnej,
 5. wystąpienie komisji rewizyjnej,
 6. wystąpienie prezesa ze sprawozdaniem merytorycznym w tym sprawozdań finansowych za lata 2015 – 2019 i udzielenie absolutorium,
 7. wybory władz stowarzyszenia na nową kadencję w tym propozycja planu organizacyjnego klubu,
 8. wybranie komisji rewizyjnej,
 9. podjęcie uchwał:
  1. Uchwała o zmianach w statucie,
  2. Uchwałą o zatrudnieniu członków,
  3. Przyjecie planu strategicznego na lata 2019-2024,
   1. Plan Sportowy
   2. Plan Organizacyjny
   3. Plan Finansowy
   4. Plan Marketingowy
   5. Plan Inwestycyjny
 10. wolne wnioski.

Proponowany czas spotkania.

3 h.